نظری بر سیر تحول برنامه ریزی از منظر توسعه پایدار

50000 تومان 40000 تومان

نظری بر سیر تحول برنامه ریزی از منظر توسعه پایدار

نویسنده: دکتر بیتا آزادبخت
با مقدمه: دکتر فرهاد دبیری