یک روز می شود که فراموش می شویم

12000 تومان 10800 تومان

یک روز می رسد که فراموش می شویم

کردلیا سراج زاهدی

کتاب شعر

خالی است هر کجا که پای می نهم

در من فقط دلهره ی سقوط مانده است

چیزی غریب وزیدن گرفته است

انگار زمین را باد می برد…

شک می کنم

و چون بافته ای که گره باخته است

در من نخی شکافته مدام پیش می رود

شک می کنم…

و يقين را باد می برد

.
.
.