خوابنگاری های دوازده سال و یک بهار

40000 تومان

خوابنگاری های دوازده سال و یک بهار

نویسنده: افشین هاشمی

خوابنگاری های دوازده سال و یک بهار، نوشته ی افشین هاشمی.
در صفحه ی اول کتاب، پیش از شروع شدن، آمده است که:

آنچه می خوانید واقعن خواب است؛ نه تخیل، نه داستان؛ خواب.

واقعن خواب.

همان که هرشب، يا يك شب درمیان، یا چند شب در میان، یا روزی چندبار می بینیم.

آدم هایش هم همین طورند،

همان هایی اند که دیدم شان،

با همان شکل و شمایل،

در هیأتی که شاید غریب بنمایند.

در این باره نه تقصیر از آنهاست و نه من و نه خواب.

ویژگی خواب است. در خواب همه بی تقصیرند.

در خواب همه بی تقصیرند؛

چه من، چه آنهایی که در خوابم هستند.

گرچه من پیشاپیش از همه ی آنها که هستند،

اگر دوست ندارند باشند،

پوزش می خواهم؛

و پوزش که نتوانستم چون دوست ندارند،

از خوابم حذف شان کنم.

 

این نوشته ها يك گذر صبحگاهی ست؛

گذر بامدادی یک خوابدیده بر آنچه شب گذشته دیده،

در سفری ناخواسته به دیاری ناشناس،

که همین کوچه ی بغلی باشد شاید.

خوابدیده – همان که سفر کرده –

اينك با چشمانی پف دار و صورتی ناشسته و دهانی خشك،

گوشه ی ملافه را بر پاهای عریانش می کشد

و از این سفر می گوید.

و یا به گفتاری بهتر،

سفرنامه اش را می نویسد؛

سفری شبانه به سرزمین خواب.

 

و این می شود خواب نگاری؛

در دوازده سال شب و یک بهار شب…

.
.
.