چارقد

30000 تومان 27000 تومان

چارقد

شاعر: شگون ابولقاسمی

 

چشمانت را پلک زدم در سپیده دم
سکوت، سقوطِ چشمانت را رقم زد
در هبوط ارغوانی ام
خواندمت که آوایم را
در نغمه دلتنگی باد بشنوی
تا شاید به مقدمه قلبم بازآیی!