پنج نمایشنامه میرزاآقا تبریزی

70000 تومان 63000 تومان

پنج نمایشنامه میرزا آقا تبریزی
عنوان روی کتاب: 5 نمایشنامه از میرزا آقا تبریزی
نویسنده: میرزا آقا تبریزی
گردآوری ، مقدمه و تصحیح: دکتر ح. م. صدیق
توجه داشته باشید که نمایشنامه های میرزا آقا تبریزی تمامن داستان های اجتماعی _ سیاسی ای هستند که در با لحنی طنز بیان شده اند.
این اطمینان را داشته باشید که این کتاب بدون سانسور به چاپ رسیده است. به بخش توضیحات بروید و بخشی از کتاب را بخوانید.
این کتاب برای نخستین بار است که به صورت کامل چاپ می شود. در این کتاب ، متن کامل پنج نمایشنامه ، نامه نگاری های آخوندزاده و میرزا آقا ، و نقدهای صاحب نظرانِ عرصه ی نمایشنامه نویسی گردآوری شده است.
در گالری عکس ها می توانید فهرست کتاب را ببینید. در بخش توضیحات نیز بخشی از متن کتاب را آورده ایم.
میرزا آقا تبریزی اولین نمایشنامه نویس ایران
زندگی میرزا آقا میان سال های ۱۲۳۰ تا ۱۳۰۰ ه سپری شده است. ایران در این سال ها صحنه ی رقابت های دولت های قدرتمند و سودجوی غرب و شرق بود و امواج رنسانس و نوزایی در ادبیات و هنر از دروازه های غرب و شمال وارد کشور می شد و باعث خیزابه های ادبی و اجتماعی میگشت.
میرزا آقا از موج آفرینانی بود که در ایجاد دگرگونی در پهنه ی ادبیات فارسی نقش پراهمیتی داشتند. وی نویسنده ی پنج نمایشنامه است. پنج نمایشنامه ای که با عنوان نخستین خمسه ی ادبیات نمایشی در زبان فارسی بازشناخته شده است.
آگاهی های مربوط به زندگی میرزا آقا تبریزی را تنها از بین نمایشنامه های پنجگانه و دو مکتوب به میرزا فتحعلی آخوندزاده و رساله ی اخلاقیه ی وی به دست می آوریم.
.
.
.