نمایشنامه های شاعر جلد چهار

9000 تومان 8100 تومان

نمایشنامه های شاعر جلد چهار

نمایشنامه فارسی

نویسنده: احمدرضا احمدی

 

شاید پس از خواندن نمایشنامه های شاعر احمدرضا احمدی ، دیگر از کمتر کتابی لذت ببرید و همیشه دلتان بخواهد که بازگردید و دوباره و دوباره این چهار جلد نمایشنامه را بخوانید.

 

خانم مجلل: من یک بار دیگر شما آقایان را ملاقات کرده بودم، در روزهای ناامیدی… شما آن دخمه ی تاریک به یادتان هست؟

دروازه بان: بله. لباس آبی به تن داشتین و با ایما و اشاره با ما حرف زدین. منتظر جواب ما نشدین و به سرعت دخمه رو ترک کردین.

خانم مجلل: خوب، حق با من بود. من از هوای آن دخمه، در آستانه ی مرگ بودم.

دروازه بان: پس ما چجوری سال های زیادی توی اون دخمه زندگی کردیم؟

(تکه ای از کتاب)

.
.
.