نامه های کولی و دلقک

30000 تومان 27000 تومان

نامه های کولی و دلقک

شاعر: کردلیا سراج زاهدی

 

من کودکیِ جهان
من کودکیِ آب، خاک، باد و آتش ام
بر تیله هایِ راه شیری است،
که قدم می زنم
شبها، به شیشه ی خواب هایِ شما،
سنگ می زنم