میان دست های تو سیب می شوم

6000 تومان

میان دست های تو سیب می شوم
نویسنده: مجید یزدانی
مجموعه دلنوشته

 


 

شانه می شوم برای تو باز

سر بگذار

روی خیالهای خودت
.
.
.