مرگ در صفحه ای سفید

30000 تومان 27000 تومان

مرگ در صفحه ای سفید

شاعر: بهرام معصومی

کتاب شعر سپید

 

تنها
در مسیرِ باد نشسته ام خودم را بو می کشم
بوی خون می دهم
در تمام رگانم جنگ است
خبرش را باد به شما خواهد داد