مرا به پیراهنت بسپار

20000 تومان 18000 تومان

مرا به پیراهنت بسپار
شاعر: مهرداد ضیایی
شعر حتما مرگ مهرداد ضیایی
آسودگی پنجره ها
و دشت کوچک اتاق من
از کوبه ها
از لولاهای تشنه
و از گامهای میهمانی
که همیشه مسافرت می کند
دیشب مسافری بی گرد راه رسیده پرسید:
” آیا مرگ…؟ ”
و در گذشت
این گونه آغاز سفرهای دور
در چمدان های خالی
و پایان سفرهای نزدیک
در نگاه به جاده های انبوه
گاه جای خود را
با تندیس شجاع مومی
که روی تهوع خاکستر بخاری نشسته
تعویض می کنم
می پرسم آیا مرگ…؟
خاکسترها سرخ می شوند
از شرم پرسشهای نا تمام
در اتاق های بی هیچ نسیم
تا ابد راه می روم
و تنها چند گام فکر می کنم
زیرا که خواب
میهمانی تازه است
زیرا که بیداری
بوی چای کهنه گرفته است
می پرسم آیا مرگ
از پلکان خواب صعود خواهد کرد؟
.
.
.