قطار از ریل خارج شد

40000 تومان 36000 تومان

قطار از ریل خارج شد

نویسنده: احمدرضا احمدی

رمان فارسی

 

 

سطرهایی که در کتاب قطار از ریل خارج شد به جای مقدمه نشسته اند:

نه در آسمان و نه در دل دريا ،

و نه در شکاف کوه ها،

روی زمین جایی نتوان یافت که آدمی در آن بماند

و مرگ نتواند بر او غالب آید.

کلام بودا
.
.
.