عادت به درهای بسته

30000 تومان 27000 تومان

عادت به درهای بسته

مجموعه شعر سپید

شاعر: زهرا شاهرخی

 

 

در تابلوی آویخته بر دیوار

زن در پیله خود

تاریکی می بافت

در فضا

چیزی زنده به گور شده بود.

در گوشه ای

دو دست تیره

میله های سرد را به سینه می فشرد.

زن در دور دست قدم می زد.

در کنار ساحل

مرد بر موج ها راه می رفت

تصویر تنهایی اش عمیق تر از عمق دریا بود.

در تابلو

دنیایی رازآلود پنهان بود.
.
.
.