خاطرات زنی که نصفه مُرد

20000 تومان 18000 تومان

خاطرات زنی که نصفه مرد

نویسنده: الهامه کاغذچی

مجموعه داستان کوتاه فارسی

 

تکه‌ای از داستان بیداری
راستش را بخواهید حالا دیگر مرده ام. شما که غریبه نیستید. چند ساعتی میشود. مرده ام. احساس خوبی دارم .

رگه های خون روی کفل هایم را نقاشی کرده. چشم هایم بی حرکت دارد دخترک رنگ پریدهام را تماشا می کند.

در خیابان باران می آید. صدای لاستیک ماشین ها روی خیسی جاده. آدم های مچاله شده. هوایی که کم کم تاریک می شود. امشب را همین جا خواهم ماند. کنار دخترک چشم خاکستری ام. با موهای خرمایی. صورت رنگ پریده اش. با گودی کبود دور چشمانش که انگار آفریده شده برای بیداری.

اصلا پلک نمی زند. انگار هزار سال تمام است که خواب به چشمانش نیامده .

گوشه ای نشسته. خودم را نگاه می کنم، دخترک تازه آمده ام، پرستاری که بالای سرم گریه می کند!

سفید شده ام. دلم می خواهد بغلش کنم. دست بکشم لای موهای نرم. خرمایی اش. اما نمی شود. دیگر محال است. حسرتش را با خودم به گور خواهم برد !…

 

تمام این کتاب خواندنی ست و اگر می خواستیم جمله ای، سطری، پاراگرافی جدا کنیم… باید تمام کتاب را برایتان می نوشتیم.

اما به همین چند سطر اکتفا می کنیم.
.
.
.