بدون دریا از قایق می نویسم

14000 تومان 12600 تومان

بدون دریا از قایق می نویسم

شاعر: احمدرضا احمدی

کتاب شعر سپید

تکه های چهل چراغ را

از کف سالن جمع کردم

در سبدی ریختم

به دریا بردم

وقتی غروب شد

به دریا انداختم

با دست های خالی و ناامید

به خانه بازگشتم

کسی در خانه نبود

هراسم گرفت

دوباره به کوچه آمدم

از کف کوچه چاقوهایی روییده بود
.
.
.