اگر بمانم

60000 تومان 42000 تومان

اگر بمانم
نویسنده: گیل فورمن
آخرین چیزی که میا به یاد می آورد، موسیقی است.
بعد از تصادف، همچنان می تواند موسیقی بشنود. می تواند جسمِ آسیبدیده اش را در حال بیرون کشیدن از ماشینِ آهنپاره شدۀ والدینش ببیند ـ هرچند نمی تواند چیزی احساس کند.
تنها کاری که می تواند انجام دهد، تماشای پزشک هایی است که برای نجات زندگیاش می شتابند، تماشای دوستان و بستگانش که بیرونِ اتاق او جمع می شوند، تماشای پسری که دوستش دارد و تقلا می کند نزدیکِ او باشد.
طی بیست وچهار ساعت، میا باید با آنچه قبل از تصادف رخ داده است کنار بیاید ـ و با آنچه بعد از آن پیش می آید. و او می داند در میان همۀ اینها باید دست به سختترین انتخاب بزند.
اگر بمانَد…
گاردین: «تکاندهنده و دلپذیر.»
کارمن رید: «مسحورکننده و خردمندانه.»