از سقوط تا فرود

10000 تومان 9000 تومان

از سقوط تا فرود

نویسنده: معین خسروی

رمان فارسی

 

 

 

پشت جلد رمان از سقوط تا فرود

من معتادم؛ به نوشتن معتادم. تا قبل از این که این نوشته را بنویسم میترسیدم. می ترسیدم کسی نوشته هایم را بخواند و به ناگاه بخندد از روی حسادت یا عدم شعوری که همه با آن درگیرند. از همه بیشتر از خواندن یک نفر میترسیدم…

می ترسیدم که او بخواند و به نوشته هایم بخندد. هرچند با کوچکترین لبخندی که او میزد تمام وجودم سرشار از سرور می شد. او که فقط یک بار به چشمانش زل زدم، چشمانی که شبیه چشمان من بود در آن راهروی نمور و سرد به نگاهش خیره شدم و از آن به بعد نتوانستم به هیچ نگاهی خیره شوم.

 

 

پیشگفتار رمان از سقوط تا فرود

آغاز این گفتار را به پایان پینه می کنم که در پیله ی زیاده گویی گرفتار نگردم. چه اگر اثر گویشی داشته باشد در خویش هویدا سازد و نیازی به صحبت از سوی مؤلف نیست. پس به پایان برسیم جایی که لازم می دانم تشکر کنم از افرادی که تعدادشان زیاد نیست برای بودنشان که در راس این تعداد انگشت شمار خانواده ام جای دارند. و همچنین سپاسگزار باشم از افرادی که تعدادشان کم نیست، برای نبودنشان. نبودی که نشانی از تحقیر و سرکوب در خویش داشت، که به قول استاد مؤلف و هنرمندم شاهپور شهبازی: تحقیر از انسان هیولا می سازد. هنرمند اما از تحقیر انگیزه ی ستیز و میل به اثبات خویش می آفریند.

معین خسروی
.
.
.