آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده ادامه داد

14000 تومان 12600 تومان

آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده ادامه داد

شاعر: احمدرضا احمدی

کتاب شعر سپید

زمان می گذرد

و من هنوز کنجکاو زمان هستم

سفرهایم را فراموش

کرده ام

اما وطنم را به یاد

دارم

که در آن مدام به بیمارستانها

رفتم

حرف از بیماری گفتن

در این صبح بهاری

خیانت است

اگرچه عشق مجهول

و احتمال باریدن باران کم است

.

.

.