آن مرد دروغ می گفت اینجا بلدرچین نیست

20000 تومان 18000 تومان

آن مرد دروغ می گفت اینجا بلدرچین نیست

نویسنده: رسول یونان

نمایشنامه فارسی

 

پرستار:بخواب آیمان! رویاهای قشنگ منتظر توان.
آیمان: من می خوام بخوابم و به بهشت برم.
پرستار: چشماتو ببند. شاید هم رفتی. از کجا معلوم؟
آیمان: [پلک هایش را میبندد] بهشت هم مثل اینجاس؟ اونجا هم باید قرص بخورم؟
پرستار: نه! فرق می کنه تو بهشت مریضی نیس.
آیمان: اما من فکر می کنم هس. اگه… اونجا…….. مریضی….. نبود شما…….. شبا………. منو… از خواب اونجا جدا نمی کردین و بهم قرص نمی دادین؟